gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
?? ?? ??

 

??

1996-2008:
Thei & Jan

2008-2011:
Jan & Mat

 

??   ??
2011-2012:
Mat
2012-2016:
Mat & Roel
2017-now:
 Roel & Robbie