gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!1969-1973:
Bert Rutten
1974-1977:
Sjeng vd Perre
1978-1980:
Tien van den Brandt

 
1981-1987:
Leo Boers
1988-2002:
Wiel Driessen
2002-2011:
Piet Straten

 
2011-now:
Gé Bexkens