gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
1957-1969:
Arie Seuren
1970-1984:
Wiel Verhaagh
1984-1990:
Wim Seuren

 

1991-1996:
Theo Clevers
1997-2007:
Gé Minten
2008-2013:
Tom Hesen

 

   
2014-now:
Marcel Engelen