gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
Liedje Oétvoerende
1 Sloét mar aan Luc en Mayke Verschueren
2 Groëte Prins De Swinging Kids
2 Kannibaal Lotte en Sanne
2 De Vastenaovesringtone Lonneke en Linda