gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
Liedje Oétvoerende
1 Ketjesbal Luc en Mayke Verschueren
2 Vastenaovend is vet Yoeri Verhaagh