gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
Liedje Oétvoerende
1 Nae Blieje Yoeri Verhaagh
2 Gans Geweijd Luc en Mayke Verschueren