gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
  Liedje Oétvoerende
1 Tiédmesjién D'n Uul
2 Ik bin 'ne vogel Ilse en Stan Hegger
3 Mien hert sleijt vur de Plagge Joeri