gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
  Liedje Oétvoerende
1 RemmieDemmie Pleun, Sanne en Noor
2 Al die snoepjes Jet van den Bercken
2 BLAUW De Stappertjes
2 Vastenaovens zakgeld Gwen en Silke