gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Frans van Oyen, veurzitter (vânaaf maart 2017)
  • Frits Tenge, penningmeister
  • Jeu Pouwels, veurzitter (t/m fibberwarie 2017)
  • Luciën de Wit, kontakte
  • Peter Gommans, sikretaris