gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • De liedjesaovend is gewonne door Björn van Berkel met ut liedje "Ventilere!".
  • Gjownie, Moira en Juul winne de jeugdliedjesaovend met "Konfetti"!
  • Geertjan Hegger
  • Mickey Juwett
  • Roel Pouwels
  • Sven Emonts