gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Bedankt en wies de Liedjesaovend; zaoterdig 21 september!
  • Bedankt en wies de Liedjesaovend; zaoterdig 21 september!
  Liedje Oétvoerende
1 Rieje diek Gjownie, Moira en Juul
2 Sniipper, snapper, wapper Sem en Liefke
3 Ik waer prinses Fleur & Myla
3 Pap en mam Ben & Wiebe
3 Verzinne met vriendinne De lolliepupkkes
3 De baas met carnaval Vief x pit
3 Gekkehoës Lynn & Jill