gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Vriéjdig 16 en zaoterdig 17 november: jubileumwiekend 6×11
  • Vriéjdig 16 november: Jubileumzitting 'Oét de alde doës'
  • Zaoterdig 17 november: Fiësaovend
Jaor Persoën
1988 P. Straten sr
1989 A. Bos
1990 W. Seuren
1994 J. Briels
1996 Ton Engelen
2000 Wiel Driessen
2010 Hans Kepser
2014 Mat Thuijls
2015 Gé Bexkens