gekke maondaagsvereiniging

DE PLAGGENHOUWERS

  • Verlovingsbal / zaoterdig 19 jannewarie / 20:11oor / 't Stammineke 2.0
  • Aldere Middig / zôndig 20 jannewarie / 14:11oor / Beej Toën/De Vonkel
  • Aldere prins raoje sezoen 2018-2019

Zoë aan de veuraovend vân ôzze jaorlikse Gekke Maondaag wille we alle Plagge en Plagginne enne hiële moëje, klugtige Gekke Maondaag toewinse. Weej zien d'r vân euvertuúg dât ut wir enne te gekken daag zal waere. De aafgelaupe maonde is d'r door vuül minse hiël vuül werk verzatte.

De kemissieleeje hebbe vuül oore aan ôs vereiniging besteejd, dink mâr is aan de aktiviteite die we al achter de ruk hebbe. En Gekke Maondaag is ennen daag wao-op we allemaol oét ôs daak kunne gaon. Ok dit jaor zal d'r daen daag wir enne moëje optog door ôs dörp trekke. Ut sprik vur zich dât vuül Plagge en Plagginne de letste tiéd heejveur druk in de waer gewès zien. Ok ôs megjes zien al waeke bezig. Wât hebbe ze now toch wir in petto?

Ut bestuur bedankt alvès alle vreejwilligers vur alles wât al gedaon is en de kômmende waeke nag gedaon zal gaon waere.